កិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយព្រះតេជគុណ សោភិតៈមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ប្រទេសស្រីលង្កា

កិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយព្រះតេជគុណ សោភិតៈមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ប្រទេសស្រីលង្កា ។

ខ្មែរត្រូវតែមានការងារបម្រើប្រទេសជាតិ ដែលមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរពិតប្រាកដ ។ ពអក សូមគាំទ្រគំនិតលោកទាំងស្រុង ។ (វគ្គ ៣) ។

Special interview with Ven.Sobhita Thero,high-ranking monk official of Sri Lanka. (Part 3, Khmer must have their own identity in any field work). BEC strongly supports his point of view.