គណៈប្រតិភូ ពីអាមេរិក ស្រីលង្កា និងម៉ាឡេសុី និងបារាំង បានមកដល់សណ្ឋគាររួចហើយ

គណៈប្រតិភូ ពីអាមេរិក ស្រីលង្កា និងម៉ាឡេសុី និងបារាំង បានមកដល់សណ្ឋគាររួចហើយ ដោយមានការបដិសណ្ឋារៈស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីក្រុមការងារ សន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិ ។
ថ្ងៃស្អែក ចាប់ពីព្រឹក ដល់ល្ងាច នឹងមានគណៈប្រតិភូ ជាច្រើនប្រទេសទៀត នឹងមកដល់ ។

Presenters and delegates from USA, Srilanka, Malaysia and France have arrived at Green Palace Hotel and warmly welcomed by our Team of International Buddhist Conference on 22 July 2016.

ក្រុមការងារ ធ្វើបដិណ្ឋារៈស្វាគមន៍ គណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសម៉ាឡេសុី នៅព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ និងជូនមកសណ្ឋាគារ ។
Our team at Phnom Penh Airport to welcome our delegate from Malaysia.
BEC: 22 July 2016.