ចែកសៀវភៅដល់សាលាបឋមសិក្សា វត្ដកំផែង ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

នេះជាសៀវភៅថ្មីរបស់អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជា បានបោះពុម្ភរួចរាល់ហើយចំនួន ២ ម៉ឺនក្បាលសម្រាប់ចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្សក្រីក្រនៅតាមទីជនបទនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។
ចែកសៀវភៅដល់សាលាបឋមសិក្សា វត្ដកំផែង ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ។

 

bmc6 bmc5 bmc4 bmc2