ថេរដីកាផ្តែផ្តាំរបស់ព្រះតេជគុណប្រធានដល់គរុសិស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគបាត់ដំបង

ថេរដីកាផ្តែផ្តាំរបស់ព្រះតេជគុណប្រធានដល់គរុសិស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគបាត់ដំបង ដែលនឹងត្រូវចេញទៅបង្រៀននៅពេលខាងមុខ ។