ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ អង្គការ ពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជា (ពអក)

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ អង្គការ ពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជា (ពអក) ដោយព្រះតេជគុណ ហាក់ សៀងហៃ (រាហុល) ប្រធានពអក និងការប្រគេនដី ៨០ គុណ ៤០ របស់ឧបាសិកា បូ សេរី កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅវត្តថាន់ភ្នំពេញ ក្នុងឱកាសខួបគម្រប់បីឆ្នាំពអក ។
The strategic plan of BEC and Landing offering by devotee Bo Serey in occasion of 3rd Anniversary of BEC held in Phnon Penh on 17 July 2015.