ពអក កំពុងចាក់ដីសាងមណ្ឌលអប់រំនៅបាត់ដំបងចំនួន ៤១៥ ឡាន ក្នុងមួយឡាន ១០ ដុល្លារ

ពអក កំពុងចាក់ដីសាងមណ្ឌលអប់រំនៅបាត់ដំបងចំនួន ៤១៥ ឡាន ក្នុងមួយឡាន ១០ ដុល្លារ ។ សូមអរគុណពុទ្ធបរិស័ទ និងលោកអ្នកសប្បុរស មានសទ្ធាចូលរួមចាក់ដី ជាបន្តបន្ទាប់ ។
ពអក ៈ 017 44 62 63 / 012 26 94 84