ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ Registration Form

សូមទាញយកទម្រង់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរួមសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិ រួចហើយផ្ញើទៅកាន់ អង្គការ ពអក ៈ

Please download registration form and send us through email: beckhmer@gmail.com and haksienghai@gmail.com to be able to join in The AEC International Buddhist Conference held in Phnom Penh on 24 July 2016.

Registration-for-Khmer-

Registration-for-foreign-participant

Location