ពិធីខមាទោស និងជូនទេយ្យធម៌មាតាបិតា របស់គ្រួសារបងមីនា នៅ Lilesand,Norway កាលពីថ្ងៃទី ១៣ មិថុនា ២០១៥ ។