មានសប្បុរសជនណាជួយទិញពាងទឹកជូនលោកយាយទេ ?

សូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា!
………………………………..
ព័ត៍មានបន្ថែមៈ017446263, 012269484