លោក Phillip ស្រក់ទឹកភ្នែក អួលដើមក ខណៈនិយាយថ្លែងអំណរគុណ ពអក

លោក Phillip ស្រក់ទឹកភ្នែក អួលដើមក ខណៈនិយាយថ្លែងអំណរគុណ ពអក និងបានផ្តល់មេដាយ និងវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកមនុស្សធម៌ពីអង្គការមនុស្សធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Peter Michael Abbott Memorial Fund) ដល់អង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជា (ពអក) នៅចំពោះមុខព្រហ្មមុខបួនជាកសិណសាក្សី ធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈសាមញ្ញ តែមានន័យបំផុត សម្រាប់ ពអក ។
Simple but Beautiful as Phillip Abbot handed the award–Humanitarian Service Medal— from Peter Miheal Abbot Memorial Fund based in United States of American to Buddhism for Education of Cambodia.