ទស្សនាកម្រងរូបភាពសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិ

ទស្សនាកម្រងរូបភាពសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិ ប្រារព្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ២៤ កក្កដា ២៥៦០/២០១៦ រៀបចំដោយ ពអក សហការជាមួយ ពសស និង WBU ។
International Buddhist Conference as photos held in Phnom Penh on 24 July 2560/2016 organized by BEC in cooperation with SBU and WBU.